Retornar a la ciutat els espais destinats als habitants.

Nom: Just, Take It!
Lloc: Gjilan, Kosavo
Concurs: Europan 12
Data: 2013

Amb el creixement de la ciutat, Gjilan ha tingut un increment de vehicles els quals han passat a ocupar la major part dels espais públics de la ciutat. El projecte planteja retornar aquestes àrees als habitants tot proposant una nova àrea multifuncional formada per un passeig que aglutini tant els equipaments com els espais verds, permetent que els ciutadans puguin tornar a gaudir dels espais exteriors de la ciutat.