El valor de l'arquitectura tradicional per crear una nova història

Nom: HPO La Rectoria
Lloc: Vall d’en Bas
Data: En procés

Es planteja la rehabilitació de l’antic edifici de La Rectoria de la població de Sant Privat d’en Bas, edifici pel qual es fa un canvi d’ús per la creació d’habitatges de protecció oficial destinats a lloguer.

Es tracta d’un conjunt d’edificacions format per un paller i l’edifici principal annex a l’església del poble. De volumetria senzilla segons construccions tradicionals de la zona, amb murs de càrrega de pedra, forjats de fusta i coberta a dues aigües, posen de manifest l’arquitectura tradicional del territori.

El programa funcional pel qual es desenvolupa, cinc habitatges de protecció oficial, s’organitzen de manera que es desvirtuï en el menor grau possible l’edifici existent, adaptant els espais a la volumetria i a les obertures existents. L’accés a l’edifici principal es realitza a través d’un vestíbul que porta a l’usuari fins a un pati interior que permet distribuir, ventilar i il·luminar els habitatges.

A nivell material, la proposta s’ha formalitzat amb una reduïda paleta de materials respectant l’estètica tradicional i reduint la petjada ecologia utilitzant forjats a partir de fusta de pi i d’avet. Pel que fa les façanes, es mantenen les original de pedra del lloc presa amb morter de calç i revestits segons l’estètica estat actual de l’edifici.

La rehabilitació del conjunt es planteja com una oportunitat per fer-lo sostenible i eficient. Es millora tot l’envolupant tèrmica de l’edifici per tal de reduir les pèrdues energètiques i millorar el confort tèrmic a l’interior de l’habitatge. Per tal de reduir el consum energètic en generació d’aigua calenta sanitària, calefacció i refrigeració, l’edifici disposa d’un sistema d’aerotèrmia en casada per donar servei a tots els habitatges de forma conjunta.